Họ và tên

Nhiệm vụ

Ths.Nguyễn Vũ Duy

- Phụ trách TT. Tin học & Ngoại ngữ - GV Tin học
- Xây dựng kế hoạch công tác của Trung tâm, quản lý, phân công nhiệm vụ cho CBVC, GV thuộc Trung tâm
- Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo thuộc Trung tâm quản lý.
- Quản lý thiết bị và tài sản, các hoạt động dịch vụ Ngoại ngữ, Tin học.
- Tổ chức sinh hoạt Trung tâm định kỳ.
- Thực hiện việc báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của đơn vị; đánh giá, nhận xét đội ngũ CBVC, đề xuất khen thưởng, kỷ luật. 
 - Tham gia giảng dạy theo nghĩa vụ.

Ths.Đinh Việt Hùng

 

GV bộ môn Tin học
- Trợ lý Giám đốc Trung tâm
- Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học
- Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính thuộc 05 phòng Thực hành Tin học do Trung tâm quản lý.
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Ths.Lê Thị Thu

GV bộ môn Tin học
- Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

 

Ths.Nguyễn Hoàng Thục Đoan

 

Tổ trưởng bộ môn Anh ngữ
- GV Anh ngữ
- Quản lý Tổ Bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ nhà trường giao.
- Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Ths.Lê Thị Thanh Minh

GV bộ môn Anh ngữ
- Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học, Trung cấp.
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Ths.Hoàng Thị Loan

GV bộ môn Anh ngữ
- Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học.
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

CN.Phạm Thị Hải Yến

GV bộ môn Anh ngữ
- Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Ths.Lê Thị Hoa

GV bộ môn Anh ngữ
- Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Ths.Nguyễn Thanh Trọng

GV bộ môn Tin học
- Phụ trách phòng thực hành Tin học, xây dựng kế hoạch thực hành cho các lớp (kể cả hoạt động dịch vụ) trên cơ sở năng lực của phòng thực hành và đề nghị của giáo viên môn học.
- Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học
- Giảng dạy các lớp ngoại khóa theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
- Quản trị Website Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ
-Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính thuộc 05 phòng Thực hành Tin học do Trung tâm quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm

KS.Phạm Tiến Dũng

- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng phòng thực hành Tin học

KS.Trần Xuân Vinh

- Kiêm giảng CNTT

KS. Đỗ Đại Dương

- Kiêm giảng CNTT