Các học phần Bộ môn Anh ngữ đảm nhiệm:

- Tiếng Anh học phần 1

 - Tiếng Anh học phần 2

 - Tiếng Anh học phần 3

 - Tiếng Anh học phần 4