Nhà T2 - Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ

Ghi danh: O972.42O.427 (Thầy Hùng), O918.69O.93O (Thầy Trọng)