A. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp cho cá nhân đạt yêu cầu của bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 6 mô đun cơ bản) quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:
1) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản
2) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản
3) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
4) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản
5) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản  
6) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản


B. Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao được cấp cho cá nhân có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đồng thời đạt yêu cầu của các bài thi tương ứng với 03 mô đun trong số các mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau:

1) Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao
2) Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao
3) Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao
4) Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
5) Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều  
6) Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh
7) Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử
8) Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin
9) Mô đun kỹ năng15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án