A. Chức năng:

1. Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ có chức năng giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ cho toàn Trường bao gồm các lớp, các hệ (chính quy, liên thông, vừa làm vừa học) trong và ngoài Trường; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ theo nhiều hình thức khác nhau như: vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có huớng dẫn. Đối tượng đào tạo bao gồm: CBVC, LĐ, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Các hình thức học tập của trung tâm Tin học và Ngoại ngữ đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa cao, thuận lơi, nhằm góp phần nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng Tin học, Ngoại ngữ cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên toàn Trường và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về Tin học, Ngoại ngữ theo nhu cầu của xã hội;

2. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện Website thư viện, Website Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ, phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm CNTT theo Quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT, Quản trị phần mềm thư viện điện tử, tài liệu số, tài liệu học tập…..;

3. Điều tra nhu cầu học tập, nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn; trên cơ sở đó đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

- Chương trình đào tạo về Tin học, Ngoại ngữ theo đề cương chung của các ngành học, bậc học do Nhà trường tổ chức đào tạo(Chính quy, liên thông, VLVH…)

- Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng Công nghệ Thông tin – Truyền thông.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ Tin học đạt chuẩn CNTT cơ bản, chuẩn CNTT câng cao; Ngoại ngữ A, B, C, các chứng chỉ Ngoại ngữ khác theo khung tham chiếu Châu Âu (A1, A2, B1, B2, C1…) và khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; TOEIC; IELTS; Tổ chức biên địch, phiên dịch.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ Tin học, ngoại ngữ, Công nghệ thông tin – Truyền thông cho cán bộ là công chức, viên chức của Trường và theo nhu cầu xã hội.

5. Đầu mối tiếp nhận giáo viên bản ngữ giảng dạy Ngoại ngữ theo các chương trình viện trợ hoặc tự nguyện, mời giảng.

6. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Tham mưu cho Nhà trường liên kết với các Trung tâm, cơ sở đào tạo Tin học, Ngoại ngữ khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ các cấp độ.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao. Trực tiếp quản lý và phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Nhà trường việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị tại các phòng thực hành Tin học do Trung tâm quản lý, đảm bảo điều kiện học tập và thi của học sinh, sinh viên.

9. Thực hiện tổng hợp, thống kê và báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và Nhà trường về công tác của Trung tâm. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường; Tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin – Truyền thông.

10. Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường ký kết các hợp đồng như phiên dịch, biên dịch, viết phần mềm ứng dụng hoặc nghiên cứu, triển khai ứng dụng CNTT vào đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh công cuộc xã hội hóa tin học; Ký kết các hợp đồng bảo trì, sửa chữa máy vi tính, máy in trong và ngoài nhà trường. Ký kết các hợp đồng về tư vấn, thiết kế và lắp đặt các hệ thống mạng, cung cấp các thiết bị tin học.