Lớp 

Chứng chỉ

Đợt thi

năm 2020

Ngày ôn tập thi

(dự kiến)

Ghi chú

 

- CNTT cơ bản

- CNTT nâng cao

 

 

Tháng 02

21, 22, 23, 28, 29, 01/03

 

Tháng 03

20, 21, 22, 27, 28, 29

 

Tháng 04

17, 18, 19, 24, 25, 26

 
Tháng 05

22, 23, 24, 29, 30, 31

 
Tháng 06

19, 20, 21, 26, 27, 28

 
Tháng 07

17, 18, 19, 24, 25, 26

 
Tháng 08

21, 22, 23, 28, 29, 30

 
Tháng 09

18, 19, 20, 25, 26, 27

 
Tháng 10

16, 17, 18, 23, 24, 25

 
Tháng 11

20, 21, 22, 27, 28, 29

 
Tháng 12

18, 19, 20, 25, 26, 27

 

Tiếng Anh giao tiếp

Hàng tháng

Thứ 6,7 và CN hàng tuần