Các học phần Bộ môn tin học đảm nhiệm:

1.  Tin học đại cương

2.  Hệ quản trị cở sở dữ liệu ngành quản lý đất đai