Các học phần Bộ môn tin học đảm nhiệm:

- Tin học đại cương

- Hệ quản trị cở sở dữ liệu ngành quản lý đất đai