Ngoại Ngữ

Ngoại Ngữ

Các học phần Bộ môn Anh ngữ đảm nhiệm:

Tin học

Tin học

Các học phần Bộ môn tin học đảm nhiệm:

Tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản, Ứng dụng CNTT nâng cao

Tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản, Ứng dụng CNTT nâng cao

A. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp cho cá nhân đạt yêu cầu của bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (gồm đủ...